Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Książki, audiobooki i kolorowanki w j. ukraińskim / Kнижки українською мовою

Data publikacji: 14/03/2022

W naszej bibliotece rozpoczęliśmy gromadzenie książek w języku ukraińskim, zrobiliśmy tez wydruki niektórych z poniżej podanych tytułów. Zapraszamy do korzystania z papierowej i elektronicznej wersji. Większość to materiały dla dzieci w różnym wieku.

 

Bazy e-booków i audiobooków

Derevo Kazok (ukraiń­skie bajki do czyta­nia online)

kazky.org.ua (ukraiń­skie bajki z obraz­ka­mi do czyta­nia online)

казка  (ponad 1000 książek z obraz­ka­mi do czyta­nia na stronie, m.in. ukraiń­skie bajki ludowe, między­na­ro­do­wa klasy­ka, ukraiń­skie lektu­ry szkol­ne)

KidKid­dos Books (7 dwuję­zycz­nych – ukraiń­sko­-an­giel­skich – e-booków)

KNIGO GO (kilka­dzie­siąt e-booków, w tym między­na­ro­do­wa klasy­ka; te do bezpłat­ne­go pobra­nia oznaczo­ne słowem: Cкачати – pobie­ra­nie)

Svit Kazok (baza ukraiń­skich baśni i innych trady­cyj­nych opowie­ści)

Trasa dla Bobasa (koloro­wan­ki z legen­da­mi polski­mi po ukraiń­sku)

Z-Libra­ry (135 e-booków)

Portal Biblioteki dla Ukrainy (lista książek różnych wydawców)

 

E-booki

Uwaga: na stronie niektó­rych wydaw­nictw należy dodać wybra­ną książ­kę do „koszy­ka”, ale opłata nie zosta­nie naliczo­na­/po­bra­na.

udostępniane dzięki Stowarzyszeniu Osvitoria (70 książek w języku ukraińskim)

Barabo­oka (kilka­dzie­siąt plików pdf z podzia­łem na katego­rie wieko­we)

Dwie Siostry (koloro­wan­ki i inne materia­ły eduka­cyj­no­-ak­ty­wi­zu­ją­ce)

Nasza Księgarnia (kolorowanki do serii “Pucio”)

Stary Lev (6 e-booków)

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (3 książki)

Detektyw Kefirek (seria książek)

Bedna­rek Justy­na, Niesa­mo­wi­te przygo­dy dziesię­ciu skarpe­tek (wstęp i pierw­szy rozdział oraz koloro­wan­ki)

Christa Janusz, Kajko i Kokosz. Szkoła latania

Safarzyń­ska­-Pła­tos Agniesz­ka, Bohate­ro­wie też płaczą (opowieść terapeu­tycz­na w języku ukraiń­skim, rosyj­skim i polskim)

Stanec­ka Zofia, Cześć, jestem Basia! (koloro­wan­ki z polsko­-u­kra­iń­ski­mi teksta­mi)

Wierz­bic­ki Łukasz, Afryka Kazika

 

Audiobooki

Kazko­wyj Swit / Story­tel (klasycz­ne i współ­cze­sne opowie­ści, także w wersji video – czyta­ne przez ukraiń­ską aktor­kę i autor­kę książek dla dzieci)

Lista pomysłów na książki i bajki w języku ukraińskim od Wydawnictwa Babaryba

https://docs.google.com/document/d/11fCMGYmqPARBphhUaxifvNIeLQO1jzR3jqe40JXH01c/edit?fbclid=IwAR2tKcG4blijjbMCuMLliY3P8zkyrf-tJTqrGHSLa5uaTXykUhd_wzhWqLs#

 

Czasopisma

Czasopismo Nasz Wybór

 

Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego – dla dzieci

Materiały dydaktyczne dla dzieci www.gov.pl

Podręczniki do nauki języka cz.1 – Polski bez granic
zalety: przeznaczony dla dzieci (już dla 6-latek), mega kolorowy i atrakcyjny wizualnie, napisany przez stowarzyszenie Ukraińców w Polsce, bohaterami zadań są dzieci z Ukrainy w Polsce, dostępny za darmo.
http://www.wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/polski_5.php

 

Lista w dużej mierze opiera się na materiałach opublikowanych przez Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia