Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.biblioteka.nadarzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.12.2019
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.12.2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Informacje kontaktowe:
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (wejście od strony placu Poniatowskiego)
tel. 22 729 89 13 w. 14

Dojazd i komunikacja
Autobusy ZTM linii 703, 711, 733. Przystanek „Węzeł Nadarzyn”. Wyznaczone niestrzeżone przejście dla pieszych. Odległość od przystanku ok. 200 m.
Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, skrzyżowanie ze ścieżką rowerową.

Parking: Miejsca parkingowe przed budynkiem, miejsce dla osób niepełnosprawnych: 1 stanowisko.

Placówka nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą 4 stopnie, jest też podjazd dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz w holu znajdują się 2 stopnie prowadzące w głąb korytarza. Wypożyczalnia znajduje się na piętrze, na które prowadzą schody. Nie ma dostępu dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Do placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Winda: nie
Pochylnia: nie
Schody: tak

Toalety: toaleta dla czytelników znajduje się na piętrze
Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych znajduje się na pierwszym piętrze. Wejścia z przedsionka drzwiami jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz o szerokości 90 cm brak barier.

Oddział dla Dzieci

Informacje kontaktowe:
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (wejście od strony Ronda AK)
tel. 22 729 89 13 w. 12

Dojazd i komunikacja
Autobusy ZTM linii 703, 711, 733. Przystanek „Węzeł Nadarzyn”. Wyznaczone niestrzeżone przejście dla pieszych. Odległość od przystanku ok. 150 m.
Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, skrzyżowanie ze ścieżką rowerową.

Parking: Miejsca parkingowe przed budynkiem, miejsce dla osób niepełnosprawnych: 2 stanowisko.

Placówka nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą 4 stopnie. Wewnątrz w holu znajdują się 2 stopnie prowadzące w głąb korytarza. Wypożyczalnia znajduje się na piętrze, na które prowadzą schody zabiegowe. Nie ma dostępu dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Do placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Winda: nie
Pochylnia: nie
Schody: tak

Toalety: toaleta dla czytelników znajduje się na piętrze.

Filia w Młochowie

Informacje kontaktowe: Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn – Filia w Młochowie
ul. Mazowiecka 5c, 05-831 Młochów
tel. 22 729 90 09
e-mail: biblioteka.mlochow@nadarzyn.pl

Dojazd i komunikacja
Autobusy ZTM linii 733. Przystanek „Młochów”. Odległość od przystanku ok. 150 m.

Parking: Miejsca parkingowe przed budynkiem.

Filia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na parterze, ma podjazd dla wózków, szerokie drzwi i toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pochylnia: tak 
Schody: nie 
Toalety: toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych


Aby ułatwić dostęp do zbiorów prowadzimy usługę Biblioteka na Telefon, która umożliwia zamawianie zbiorów do domu.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Anna Tarkowska
e-mail: biblioteka.opracowanie@nadarzyn.pl
tel. +48 22 729 89 13
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.