Biblioteka Główna: pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (22) 729 89 13

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

 

Deklaracja dostępności strony internetowej


Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.biblioteka.nadarzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.12.2019
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.03.2022

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dostępne treści lub funkcje:

Umożliwienie odczytywania treści zawartych na stronie za pomocą elektronicznych czytników tekstu.

Z uwagi na dostosowanie treści do odczytu za pomocą czytników, wszelkie dokumenty wprowadzamy na stronę w formie dokumentów.doc/.docx lub .pdf. Nie będziemy zamieszczać skanów dokumentów.

W przypadku problemu z odczytaniem załączników, można skontaktować się z Biblioteką z prośbą o zreferowanie treści takiego pliku. Telefon kontaktowy: 22 729 89 13.

Poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury:

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Nawigacja przyjazna dla osób niewidomych:

Dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów, staramy się ułatwić poruszanie się po stronie osobom niewidomym lub niedowidzącym. Na niektórych stronach (wyłącznie krótkie artykuły) brak struktury nagłówkowej.

Skalowalność czcionek i możliwość wyboru tła kontrastowego:

Mamy aktywną funkcję kontrastowania treści aby utworzyć odpowiedni kontrast ułatwiający czytanie osobom słabiej widzącym. Również możliwe jest dwustopniowe zwiększenie wielkości czcionki.

Zasada zrozumiałości:

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. W przypadku problemów ze zrozumieniem można skontaktować się z Biblioteką z prośbą o zreferowanie treści zawartej na stronie. Telefon kontaktowy: 22 729 89 13.

Dostępność zdjęć i grafik dla osób niewidomych lub korzystających z niektórych urządzeń mobilnych:

Aktualnie umieszczamy alternatywne opisy do zdjęć i grafik, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób korzystających z niektórych urządzeń mobilnych nie wyświetlających grafiki. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Małgorzata Jaskólska-Zduńczyk, adres e-mail: biblioteka.dzieci@nadarzyn.pl,

telefon: 22 729 89 13 w. 12

Informacja zwrotna:

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze:

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Prawo wstępu z psem asystującym:

We wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym (stosowne informacje przy wejściu).

Dostępność tłumacza języka migowego:

W Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Istnieje możliwość asysty bibliotekarza podczas wizyty osoby niewidzącej bądź niepełnosprawnej – po uprzednim umówieniu telefonicznym bądź mailowym.

Istnieje możliwość zniesienia zamówionego księgozbioru na poziom „0” bądź przed budynek Biblioteki – po uprzednim umówieniu telefonicznym bądź mailowym.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

Dowóz księgozbioru:

Aby ułatwić dostęp do zbiorów prowadzimy usługę Biblioteka na Telefon, która umożliwia zamawianie zbiorów do domu dla osób niepełnosprawnych bądź mających problem z poruszaniem się z uwagi na podeszły wiek.

Osoba odpowiedzialna:

Marcin Bruliński: e-mail: biblioteka.promocja@nadarzyn.pl, tel. 537 184 772

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Informacje kontaktowe:

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (wejście od strony placu Poniatowskiego)
tel. 22 729 89 13 w. 14

Dojazd i komunikacja

Autobusy ZTM linii 703, 711, 733. Przystanek „Węzeł Nadarzyn”. Wyznaczone niestrzeżone przejście dla pieszych. Odległość od przystanku ok. 200 m.
Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, skrzyżowanie ze ścieżką rowerową.

Parking: Miejsca parkingowe przed budynkiem, miejsce dla osób niepełnosprawnych: 1 stanowisko.

Opis

Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą 4 stopnie, jest też podjazd dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz w holu znajdują się 2 stopnie prowadzące w głąb korytarza. Wypożyczalnia oraz czytelnia i toaleta znajdują się na piętrze (2 kondygnacja), na które prowadzą schody. Schody w budynku są szerokie, nie są strome – na krawędziach skrajnych stopni znajdują się kontrastowe, antypoślizgowe listwy. Nie ma dostępu dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych (poza częściowo schodami)  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Winda: nie
Pochylnia: nie
Schody: tak

Toalety: toaleta dla czytelników znajduje się na piętrze
Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych znajduje się na pierwszym piętrze. Wejścia z przedsionka drzwiami jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz o szerokości 90 cm brak barier.

Oddział dla Dzieci

Informacje kontaktowe:

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (wejście od strony Ronda AK)
tel. 22 729 89 13 w. 12

Dojazd i komunikacja

Autobusy ZTM linii 703, 711, 733. Przystanek „Węzeł Nadarzyn”. Wyznaczone niestrzeżone przejście dla pieszych. Odległość od przystanku ok. 150 m.
Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, skrzyżowanie ze ścieżką rowerową.

Parkin: Miejsca parkingowe przed budynkiem, miejsce dla osób niepełnosprawnych: 2 stanowiska.

Opis

Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą 4 stopnie. Wewnątrz w holu znajdują się 2 stopnie prowadzące w głąb korytarza. Wypożyczalnia znajduje się na piętrze, na które prowadzą schody zabiegowe. Nie ma dostępu dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Do placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Winda: nie
Pochylnia: nie
Schody: tak

Toalety: toaleta dla czytelników znajduje się na piętrze.

Filia w Młochowie

Informacje kontaktowe

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn – Filia w Młochowie
ul. Mazowiecka 5c, 05-831 Młochów
tel. 22 729 90 09
e-mail: biblioteka.mlochow@nadarzyn.pl

Dojazd i komunikacja

Autobusy ZTM linii 733. Przystanek „Młochów”. Odległość od przystanku ok. 150 m.

Parking: Miejsca parkingowe przed budynkiem.

Opis

Filia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na parterze, ma podjazd dla wózków, szerokie drzwi i toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pochylnia: tak 
Schody: nie 
Toalety: toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

tel.: 22 729 89 13
e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Godziny otwarcia